Kobe Station ⇒ Kobe Airport (Weekdays)

1 2
Kobe Station
(South Exit)
13:40 16:30
Kobe Airport 14:10 17:00

Kobe Station ⇒ Kobe Airport (Weekends & public holidays)

1 2
Kobe Station
(South Exit)
13:40 16:30
Kobe Airport 14:06 16:56

Kobe Airport ⇒ Kobe Station (Weekdays)

1 2
Kobe Airport 11:00 13:00
Kobe Station
(South Exit)
11:33 13:33

Kobe Airport ⇒ Kobe Station (Weekends & public holidays)

1 2
Kobe Airport 11:00 13:00
Kobe Station
(South Exit)
11:30 13:30